Dr. Esilda Luku

Associate Professor Dr. Esilda Luku came to the Georg Eckert Institute in April 2019 as an Alexander von Humboldt Research Fellow. She is currently examining the status of Holocaust in educational materials in Albania. The project investigates the contextualization and the visualization of Holocaust in curricula and history textbooks of secondary schools utilizing discourse analysis, qualitative and quantitative methods.

Esilda Luku holds a university degree (Honours) in History, an MA in Contemporary History (Honours) and an MA in European Studies and International Relations (Distinction). She received her PhD in History from the University of Tirana, Albania in 2012. Her doctoral thesis, titled “Aspects of the European geopolitics and Albania between the two Paris’ Peace Conferences (1919-1946)”, investigated the influence of the Great Powers on determining the sovereignty and the territorial integrity of Albania at the Peace Conferences after WWI and WWII. In March 2016, Esilda Luku was awarded the academic title Associate Professor from the University of Tirana. She was a GEI’s research fellow in 2015 and conducted a research on the “Presentation of the Ottoman Period in History School Textbooks during the Socialist and Democratic System in Albania: a comparative approach”.

Esilda Luku has been working as a full-time lecturer at “Aleksandër Moisiu” University of Durrës, since October 2006. She has taught subjects in the field of history, such as: Contemporary History, History of Albania and Modern History of the Balkans. Within the framework of Erasmus +, Staff Mobility for Teaching, she has hold lectures in the field of contemporary history at Kodolányi János University of Applied Sciences, Budapest, Hungary.

Her research interests include the examination of the status of Holocaust in curricula and textbooks, dimensions of Europeanization in schoolbooks, the representation of ethnic and religious communities in textbooks, social and cultural paradigms in history textbooks, women issues and oral history.

Projects

Publications

Monographs:

 • Luku, E. (2015) The European diplomacy towards Albania between the two Peace Conferences (1919-1946). Pristina: Albanology Institute of Pristina.

Textbooks:

 • Shabanaj, H. and Luku, E. (2019) Modern History of Europe and USA (period of revolutions 1770-1830). Tirana, “Dajti 2000”.
 • Luku, E. and Polena, V. (2009) History of civilization in Antiquity and Middle Ages: for 9th grade. Tiranë: Elve.
 • Filo, Ll., Marko, J. and Luku, E. (2007) History of contemporary civilization. Tiranë: Ideart.

 

Articles (Selection) 

 • Luku, E. “The women’s status according to the “Albanians” Journal (1929-1931)”, in: Against Conventions: Uncommon social roles of women and men from early modern times to 1945. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, 349-364.
 • Luku, E. (2018): Këndvështrime mbi figurën e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut në monografinë e historianit Oliver Jens Schmitt [Views over the figure of Georg Castriota – Scanderbeg on the monograph of Oliver Jens Schmitt]. In: Interdisciplinary Journal of Research and Development, Vol. 5, No. 2, 2018, 82 – 97.
 • Luku, E (2017): The perception of the Ottoman Empire in the history textbooks during the social period in Albania. In: Uluslarası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu. Bildiriler, Cilt II, Çanakkale, 2017, 371-383.
 • Luku, E. (2017): Kontributi i historianit amerikan Bernd J. Fischer në shkrimin e historisë së Shqipërisë së gjysmës së parë të shek. XX [The contribution of the American historian Bernd J. Fischer to the writing of the history of Albania of the first half of 20th century]. In: International Journal of Albanology, Vol. 4, No. 7/ 2017, University of Tetova, Macedonia, 211-221.
 • Luku, E. (2017): The presentation of the history of the European Integration in Albanian curricula and textbooks. In:  Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 7, No.2 /2017, 7-21.
 • Luku, E. (2016): Pasqyrimi i pozitës së femrës në gazetën “Shpresa kombëtare” dhe revistën “Mbleta” [The presentation of women’s position in “Shpresa kombetare” newspaper and “Mbleta” magazine], In: Albanological Research, Historical Sciences Series 46 – 2016, Institute of Albanology, Pristina, 2016, 171-184.
 • Luku, E. (2016): The presentation of the political transition in the early 1990s in Albania in the history textbooks of primary and secondary education. In: Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 5, No. 3, 2016, MSCER Publishing, Rome, Italy, 511 – 518.
 • Luku, E. (2016): Imazhi i shqiptarëve dhe i Shqipërisë në tekstet shkollore të historisë në Maqedoni (2000-2010) [The image of Albanians and Albania in history textbooks in Macedonia (2000-2010)], In: International Journal of Albanology, no. 5-6/ 2016, State University of Tetovo, Macedonia, 346-360.
 • Luku, E. (2015): Pasqyrimi në shtyp i politikës së Mbretërisë shqiptare ndaj Konferencave Ballkanike [The presentation of the Albanian Kingdom politics towards the Balkan Conferences according to the daily press]. In: Albanological Research, Historical Sciences Series 45 – 2015. Pristina. Institute of Albanology, 165-182.
 • Luku, E. (2015): Albanian-Yugoslav relations (1945-1948) and their presentation in school history textbooks. In: Figura Neprijatelja. Beograd.  IFDT & KPZ Beton, 197-210.
 • Luku, E. (2014): Vështrim mbi diplomacinë britanike ndaj Principatës Shqiptare (mars-shtator 1914) [A viewpoint over the British diplomacy towards the Albanian Principality (March-September 1914)]. In: Albanological Research, Historical Sciences Series 43 – 2013. Pristina. Institute of Albanology, 197-215.
 • Luku, E. (2014): Pasqyrimi i demonstratave të vitit 1981 në Kosovë në tekstet shkollore të historisë në Shqipëri [The presentation of demonstrations of 1981 in Kosovo in history textbooks in Albania].In: Albanological Studies, no. 10. Skopje. Institute of Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians, 279-289.
 • Luku, E. (2014): Pasqyrimi i periudhës osmane në tekstet shkollore të historisë së periudhës së socializmit në Shqipëri [The presentation of the ottoman period in school history textbooks during the socialist period in Albania]. In: Hikmet, no. 8. Pristina. Institute for Human Sciences, 27-48.
 • Luku, E. (2014): Aspects of the feminist movement in the Albanian Monarchy (1928-1939). In: European Journal of Social Sciences Education and Research, Vol. 1, No. 2. Bucharest: European Center for Science Education and Research, 285 – 292.
 • Luku, E. (2014): Aspects of writing the textbooks of the Albanian People History in pre-university education. In: Journal of Educational and Social Research, Vol. 4, No. 4. Rome. Mediterranean Center of Social and Educational Research, 466-470.
 • Luku, E. (2014): The policy of the Balkan countries towards Albania and the Balkan Pact (1934). In: Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 3, No. 3. Rome. Mediterranean Center of Social and Educational Research, 535-540.
 • Luku, E. (2014): Vështrim mbi qëndrimin e Mbretërisë shqiptare ndaj çështjes hebreje në vitet ’30 të shek.XX [An overview to the position of the Albanian Monarchy on the Jewish question at the ’30s of XX century]. In: Discussions, No. 13, Vol. 1. Tetovo. Center for International Relations and Balkan Studies, 64-71.
 • Luku, E. (2014): Pasqyrimi në shtyp i rolit të Lëvizjes Studentore në ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri [The role of the Student Movement on the change of the political system in Albania according to the daily press]. In: Discussions, No. 10, volume 1. Tetovo: Center for International Relations and Balkan Studies, 107-122.
 • Luku, E (2013). Some aspects of the political transition process in Albania (1990-1992). In: Social Studies, Vol. 7, No. 2, Tirana. Albanian Institute of Sociology, 37- 48.
 • Luku, E. (2013): A viewpoint on the Italian diplomacy towards the Albanian Monarchy (1928-1939). In: Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 4. No. 11. Rome. Mediterranean Center of Social and Educational Research, 258-264.
 • Luku, E. (2013): Vështrim mbi diplomacinë evropiane ndaj Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve [A viewpoint on the European diplomacy towards Albania in the League of Nations]. In: Haemus Plus Review 2013. Bucharest. Albanian Cultural Society Haemus, 36-44.
 • Luku, E. (2013): Qëndrimi i Italisë ndaj çështjes shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve më 1921 [The Italian policy towards the Albanian question at the Conference of Ambassadors in 1921], In: Albanological Studies – History, XII, 2012/3. Tirana: University of Tirana, Faculty of History and Philology, 121- 138.
 • Luku, E. (2012): Vështrim mbi formimin e shtetit shqiptar sipas dokumentave perëndimore (1912-1913) [A viewpoint on the formation of the Albanian State based on western documents (1912-1913)]. In: Politikja, No. 2/2012. Tirana. University of Tirana, Faculty of Social Sciences, Department of Political Sciences, 53-68.
 • Luku, E. (2012): Çështja e reparacioneve gjermane dhe Shqipëria pas Luftës së Dytë Botërore [The issue of German Reparations and Albania after World War II]. In: Vjetar 47-48. Pristina. Agency of State Archives of Kosovo, 299-320.
 • Luku, E. (2012): Some aspects of the Italian diplomacy towards the Albanian Republic (1925-1928). In:  Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol.3. No. 9. Rome. Mediterranean Center of Social and Educational Research, 71-77.
 • Luku, E. (2012): The diplomacy of the Great Powers towards Albania in the context of the “Adriatic question”. In: Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol.3. No. 1. Rome: Mediterranean Center of Social and Educational Research, 289-295.
 • Luku, E. (2011): Vështrim mbi diplomacinë britanike kundrejt Shqipërisë dhe Konferencën e Paqes së Parisit (1946) [A viewpoint on the British diplomacy towards Albania and the Paris Peace Conference (1946)]. In: Albanological Research, Historical Sciences Series 40 – 2010. Pristina. Institute of Albanology, 27-43.
 • Luku, E. (2010): Aspekte tё çështjes shqiptare nё Traktatin e Paqes me Italinё pas Luftёs sё Dytё Botërore [Some aspects of the Albanian question in the Peace Treaty with Italy after the Second World War]. In: Albanological Research, Historical Sciences Series, 39 – 2009. Pristina. Institute of Albanology, 155-172.
 • Luku, E. (2010): Historic and cultural challenges of Albanian National Identity towards the process of European Integration. In: Journal of Studies on Economics and Society, vol. 1, no.2/ 2010. Durres, 91 – 103.
 • Luku. E. (2009): Vёshtrim mbi ndikimin e bashkёjetesёs pesёshekullore shqiptaro-turke nё identitetin kombёtar shqiptar [An approach to the influence of Albanian-Turkish five-century coexistence on the Albanian National Identity]. In: Albanological Research, Historical Sciences Series 38 – 2008. Pristina. Institute of Albanology, 183-195.
 • Luku. E. (2009): Luftërat ballkanike (1912-1913) në këndvështrimin e historiografisë komuniste [The Balkan Wars (1912-1913) according to the communist historiography point of view]. In: Kosova, nr.31-32. Pristina, 289-311.
 •  Luku, E. (2008): Aspekte tё krizёs dhe rёnies sё regjimit komunist nё Shqipёri nё gjysmёn e dytё tё viteve ’80 [Some aspects of the crisis and collapse of the communist regime in Albania during the second half of 1980s]. In: Albanological Research, Historical Sciences Series 37 – 2007. Pristina. Institute of Albanology, 11-27.
 • Luku, E. (2006): Studentët: ndërmjet mosmarrëveshjeve dhe mirëkuptimit [Students: between misunderstanding and harmony]. In: Reconciliation, Year IX, No. 1 (January - June 2006), 171-180.